De afkoelingsperiode. Een sterk hulpmiddel voor het slagen van de WHOA.

‘De afkoelingsperiode’ is inmiddels een bekend begrip binnen de WHOA. Dit komt omdat het een sterk instrument is dat de macht van de schuldeisers inperkt. Geen wonder dat de meeste uitspraken die tot nu toe in het kader van de WHOA zijn gewezen gaan over de afkoelingsperiode. In deze blog wordt daarom op hoofdlijnen inzicht gegeven in wat deze tool allemaal te bieden heeft. 

Deze vragen komen aan de orde: 

De WHOA in het kort

De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die in de kern gezond zijn, maar die aan een te hoog opgelopen schuldenlast ten onder dreigen te gaan. Door deze schulden te reorganiseren en te saneren, kunnen ondernemingen overleven en voortbestaan. Juist door de corona-crisis hebben veel levensvatbare bedrijven een eenmalige schuldenlast opgebouwd. De WHOA zou wel eens bij uitstek geschikt kunnen zijn om bedrijven door deze corona-dip heen te trekken.

Voorheen was zo’n drastisch resultaat alleen te bereiken via een doorstart vanuit een faillissement. De WHOA is bedoeld om zo’n ingrijpende sanering ook mogelijk te maken zonder faillissement. De WHOA is per 1 januari 2021 van kracht geworden.

Wil je meer weten over de WHOA? Verkorte versie: lees hier een Q&A. Uitgebreide versie: lees hier wat de WHOA voor jou te bieden heeft.

Wat zijn de gevolgen van een afkoelingsperiode?

Een afkoelingsperiode wordt verzocht bij de rechtbank die bevoegd is om kennis te nemen van het verzoek om het crediteurenakkoord goed te keuren, ofwel te homologeren. De rechter gaat vervolgens toetsen of aan alle voorwaarden is voldaan voor het afroepen van een afkoelingsperiode. Als de rechter naar aanleiding hiervan tot de conclusie komt dan aan alle voorwaarden is voldaan, wijst hij/zij het verzoek toe. Voor de schuldeisers heeft dit verschillende gevolgen.

 1. Zo kunnen schuldeisers zich niet meer op jouw gelden of goederen verhalen zonder een machtiging van de rechtbank. Jij blijft die goederen dus vrijelijk tot jouw beschikking houden. De beperking is dan wel dat je die alleen mag inzetten binnen de normale bedrijfsuitoefening. Ineens productiemachines verkopen om cash te verkrijgen is dus niet toegestaan. De belangen van de schuldeisers blijven zo wel gewaarborgd.
 2. Op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige kunnen gelegde beslagen op goederen of op banktegoeden worden opgeheven.
 3. De behandeling van faillissementsaanvragen die door schuldeisers tegen jou zijn ingediend worden geschorst. Deze schorsing vervalt zodra het WHOA-akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd. De faillissementsaanvraag herleeft als het WHOA-akkoord wordt geweigerd.
 4. Schuldeisers kunnen niet meer die middelen inzetten die zij gewoonlijk in kunnen zetten als jij in verzuim bent (bijvoorbeeld met betalen). Zij kunnen zich dus tijdelijk niet meer beroepen op opschorting of ontbinding van overeenkomsten. De schuldenaar moet dan wel met zekerheid kunnen aantonen dat de nieuwe verplichtingen die tijdens de afkoelingsperiode ontstaan, kunnen worden nagekomen.
 5. De rechtbank kan een observator aanstellen indien zij dit nodig oordeelt in het belang van de schuldeisers.
 6. Een stil pandhouder mag geen mededeling doen van dat pandrecht. De pandhouder mag eveneens geen betalingen met betrekking tot dat pandrecht in ontvangst nemen. De schuldenaar moet dan wel vervangende zekerheid stellen voor het verhaal van de pandhouder.

Wat zijn de voorwaarden voor het afroepen van een afkoelingsperiode?

De afkoelingsperiode is dus een sterk hulpmiddel. Het beperkt de schuldeisers namelijk in hun verhaalsmogelijkheden, waardoor in alle rust een akkoord kan worden voorbereid. Wanneer staat de rechtbank het gebruik van dit hulpmiddel dan toe?

 1. Wanneer er een Startverklaring bij de rechtbank is ingediend dat vermeldt dat het WHOA- traject is gestart;
 2. Je dient vervolgens ofwel a) meteen een akkoord aan te bieden of b) aan te geven dat er uiterlijk binnen twee maanden een akkoord wordt aangeboden of c) e melden dat er een herstructureringsdeskundige wordt aangewezen (die toeziet op de belangen van schuldeisers);
 3. Als een afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming tijdens de voorbereiding van of de onderhandelingen over het akkoord te kunnen blijven voortzetten en;
 4. De belangen van de gezamenlijke schuldeisers ermee zijn gediend en de belangen van individuele schuldeisers niet wezenlijk worden geschaad. Hiervoor dien je al in vergaande mate aannemelijk te maken dat de schuldeisers met het akkoord beter af zullen zijn dan in faillissement. De rechtbank wil hiermee voorkomen dat er lichtzinnig gebruik gemaakt wordt van de afkoelingsperiode.
 5. De afkoelingsperiode mag ook worden gebruikt voor ondernemingen die het akkoord gebruiken voor een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming buiten faillissement. In die gevallen is de afkoelingsperiode nodig om de onderneming tot aan de vaststelling van het akkoord voort te zetten.

Wie kunnen er gebruik maken van de afkoelingsperiode?

De schuldenaar die het WHOA-traject is gestart of de herstructureringsdeskundige. De schuldenaar en de herstructureringsdeskundige zijn daarnaast met uitsluiting bevoegd dit verzoek te doen voor de rechtspersonen die een groep vormen met de vennootschap die het WHOA-traject is gestart (schuldenaar).

Wanneer eindigt de afkoelingsperiode?

In beginsel eindigt de afkoelingsperiode automatisch na vier maanden. Deze termijn kan worden ingekort door de rechtbank. De rechtbank kan daarnaast de afkoelingsperiode opheffen zodra niet meer aan de voorwaarden voor het toewijzen van een afkoelingsperiode wordt voldaan. Dat kan de rechtbank uit eigen beweging doen of op verzoek van belanghebbenden.

Naast de opheffing van de afkoelingsperiode, kan de rechtbank op verzoek van de herstructureringsdeskundige of de schuldenaar de termijn verlengen naar maximaal acht maanden. Zo’n verlenging kan overigens alleen bij een openbare akkoordprocedure en niet bij een besloten akkoordprocedure.

Wat kunnen schuldeisers doen tegen de afkoelingsperiode?

Het afroepen van een afkoelingsperiode is, zoals gezegd, een ingrijpend middel. Het is dan ook niet gek als schuldeisers hier iets tegen willen doen.

Schuldeisers, beslagleggers of degenen die het faillissement hebben aangevraagd kunnen dan ook een verzoek doen tot opheffing. Dit verzoek wordt gehonoreerd als de rechtbank constateert dat er niet meer aan de voorwaarden voor het afkondigen van een afkoelingsperiode wordt voldaan. Daarnaast krijgen zij na het indienen van het verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode de mogelijkheid om zienswijzen te geven op het verzoek. Deze zienswijzen kunnen vervolgens leiden tot een afwijzing van het verzoek. Tevens kunnen zij een verzoek doen tot het treffen van voorzieningen die ervoor zorgen dat gedurende de afkoelingsperiode rekening wordt gehouden met hun belangen. Een van die voorzieningen is het aanstellen van een observator.

Als laatste kan aan de rechtbank het verzoek worden gedaan om de bevoegdheid tot het gebruik en verbruik van bezittingen te beperken, als niet langer wordt voldaan aan het vereiste dat de belangen van de schuldeisers voldoende zijn gewaarborgd. De herstructureringsdeskundige, de schuldenaar en de observator moeten hierover wel eerst hun zienswijze kunnen geven.

Kortom

‘’De afkoelingsperiode’’ is een sterk middel tegen machtige schuldeisers die niet willen wachten totdat jij een akkoord hebt aangeboden. Het geeft de rust terug. De belangen van de schuldeisers worden daarentegen ook gewaarborgd. Dit laat zien dat de WHOA een sterk, maar evenwichtig middel is waarmee een faillissement kan worden voorkomen, dan wel de onderneming gecontroleerd buiten faillissement kan worden afgewikkeld.

Meer weten? Verkeer je in zwaar weer? Bel of e-mail ons gerust!
Mocht je nog andere vragen hebben naar aanleiding van deze blog, laat het ons dan gerust weten of reageer op dit bericht. Wij helpen je graag verder!

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Bedrijven in nood &
Herstructurering

Product
SAFE

Team
Bedrijfsstructuur