Laatste update 05/04/2022

Het bestuursrechtelijk kort geding

als je een overheidsbesluit wilt aanvechten en er moet acuut ingegrepen worden

Verschillende problemen, verschillende procedures 
Overleg, uitwisseling van argumenten, pressie of een kop koffie zijn gewoonlijk de eerste manieren om eruit te komen. Maar soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. Voor verschillende problemen zijn verschillende juridische procedures beschikbaar. In dit artikel behandelen we het Bestuursrechtelijk kort geding (oftewel de voorlopige voorzieningenprocedure). Dan weet je wanneer je dat zou kunnen inzetten. En wat je kun verwachten. 

  • Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
  • Hoe verloopt deze procedure? 
  • Wat kost deze procedure? 
  • Wie gaat dat betalen? 
  • Hoe zit dat met hoger beroep? 
  • Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 

Voor welke situaties is deze procedure bedoeld? 
Het bestuursrechtelijk kort geding is bedoeld voor als je niet kunt wachten op een reactie op jouw bezwaar of beroep tegen een besluit. Het aantekenen van bezwaar of beroep betekent namelijk niet dat het besluit waar je het niet mee eens bent, niet meer (of nog niet) geldig is. In sommige situaties wil je de werking van een besluit echter per direct stoppen. Het bestuursrechtelijk kort geding kan in zo’n geval uitkomst bieden. De voorlopige voorziening die de rechter in deze procedure uitspreekt kan de werking van dit besluit namelijk wél (tijdelijk) stoppen.  

Voorbeelden van situaties die zich lenen voor een bestuursrechtelijk kort geding. 

  • Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit jouw drank- en horecavergunning voor onbepaalde tijd ingetrokken en je hebt hiertegen al bezwaar aangetekend. De gemeente heeft 6 weken om op jouw bezwaar te reageren maar de carnavalsweek is over 4 weken en je wilt dan gewoon drank kunnen schenken. 
  •  Je hebt een last onder dwangsom gekregen van €10.000,- per overtreding, omdat de gemeente vindt dat je in strijd met het bestemmingsplan handelt. Je bent het daarmee niet eens en vraagt aan de rechter om dat besluit te schorsen totdat er uitspraak in bezwaar of beroep is gedaan. 

Hoe verloopt deze procedure?

1. Bezwaar, administratief beroep of beroep

Een bestuursrechtelijk kort geding kan alleen ingesteld worden als je al bezwaar en/of beroep hebt ingesteld tegen het besluit dat je aan wilt vechten. Hier vind je meer informatie betreffende de bezwaar- en beroepsprocedure in het bestuursrecht.

2. Verzoek tot voorlopige voorziening (dat is de aanvraag voor het bestuursrechtelijk kort geding).

Het verzoekschrift dien je in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Hierin moet je aantonen dat er in jouw geval sprake is van een spoedeisend belang en duidelijk vermelden wat voor een voorlopige voorziening je verzoekt. Het is daarbij van belang dat je jouw verzoek in dit stadium al juridisch onderbouwt. Al het bewijs waarvan je denkt dat het jouw verzoek helpt, kun je in dit stadium ook al toevoegen

3. Verweer bestuursorgaan

Het bestuursorgaan krijgt de kans om zich op jouw verzoekschrift schriftelijk te verweren. Dat hoeft niet voor de zitting, maar mag ook tijdens de zitting. Ook zij worden in de gelegenheid gesteld om hun verweer te staven middels bewijs

4. Aanvullende stukken

Je kunt tot 1 dag voor de zitting aanvullende stukken inleveren. Dit kan relevant zijn als bijvoorbeeld rapporten van deskundigen nog niet beschikbaar waren ten tijde van het inleveren van het verzoekschrift of nieuwe feiten die in de tussentijd aan het licht zijn gekomen.

5. De zitting

Tijdens de zitting word je in de gelegenheid gesteld om jouw verzoek mondeling toe te lichten. Door jouw argumenten juridisch uiteen te zetten kun je jouw verzoek meer kracht bijzettenHet is ook mogelijk om getuigen mee te nemen naar de zitting. 

6. Uitspraak

Aangezien het een spoedprocedure betreft kan de rechter na de zitting besluiten direct en mondeling uitspraak te doen. Meestal gebeurt dat niet en volgt de uitspraak binnen 2 weken na de zitting. Als de zaak volgens de rechter al helemaal duidelijk is, kan hij er zelfs voor kiezen om de zaak ''kort te sluiten.'' Dit betekent dat in de beroepsprocedure (dat kan dus niet in de bezwaarfase) ook meteen een einduitspraak wordt gedaan.

Wat kost deze procedure? 
Voor deze bestuursrechtprocedures is het niet verplicht om middels een advocaat te procederen. Gelet op voorkomende complexiteit van deze procedures is dat echter wel vaak aan te raden. Zeker als de belangen groot zijn. De kosten van deze procedure bestaat uit verschillende onderdelen: 

  1. Griffierechten. Dat is als het ware het entreegeld dat je aan de rechtbank moet betalen om de procedure te mogen starten. Hoe hoog dat bedrag is hangt af van de vraag of je in privé of namens een bedrijf procedeert. Op de website van de rechtspraak kun je de exacte bedragen terugvinden. 
  2. De eventuele advocaatkosten. Dit zijn de kosten die je jouw advocaat betaalt om de zaak te behandelen. Denk aan de kosten voor het opstellen van het verzoekschrift aan de rechtbank, het uitdenken van juridische vraagstukken, het verzamelen van bewijs, het voeren van correspondentie met de rechtbank en de wederpartij over het verloop van de procedure, kosten van het voeren van onderhandelingen, het bijwonen van de zitting. 

Wie gaat dat betalen? 
Voor deze procedure geldt dat als de rechter jou (gedeeltelijk) in het gelijk stelt en het besluit geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, het bestuursorgaan eigenlijk altijd wordt veroordeeld in de proceskosten.  Wat betreft de advocaatkosten wordt een puntensysteem gehanteerd op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Er staat bijvoorbeeld een vast bedrag voor het opstellen van een verzoekschrift door een advocaat en het bijwonen van de zitting. Het toe te wijzen bedrag volgens dit puntensysteem is vrijwel altijd lager dan de werkelijke kosten.  

Wat betreft de griffierechten komen de volledige kosten in aanmerking voor vergoeding indien het besluit geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd.  

Heb je een rechtsbijstandverzekering voor je bedrijf en is er dekking? Dan is de kans groot dat de proceskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering. Je hebt namelijk recht op een  voorkeursadvocaat. Meld de zaak wel tijdig bij jouw verzekeraar en check goed wat het maximaal verzekerde bedrag is binnen jouw polis. We kunnen je daarbij kosteloos helpen. 

Hoe zit dat met hoger beroep? 
Hoger beroep tegen een uitspraak van een bestuursrechtelijk kort geding is in beginsel niet mogelijk. Dit zou het spoedeisende karakter van de procedure (deels) ondergraven. Het is wel mogelijk om opnieuw een voorlopige voorziening te verzoeken als je in het bodemgeschil een beslissing op bezwaar of een uitspraak in beroep binnen hebt  en vervolgens daartegen in (hoger) beroep gaat. 

Gelijk hebben, gelijk krijgen en gelijk halen met VDT 
Zoals gezegd. Soms heb je een breekijzer nodig om een oplossing te forceren. De messen worden dan geslepen, want de spelregels van procedures zijn bikkelhard.  

Zowel ons Team Bedrijfsstructuur, als ons Team Bedrijfsprocessen als ons Team Mens & Arbeid heeft gespecialiseerde procestijgers in de gelederen. Want procederen is echt een aparte tak van sport. Weet dat zij klaar staan om in te grijpen, mocht het nodig zijn. 

Dit artikel maakt onderdeel uit van:

Procedures &
Ondernemingskamer

Kort Geding &
bodemprocedure

Kort geding &
Kantonrechter

Team
Bedrijfsprocessen

Nog niet uitgelezen? Misschien is dit ook interessant